Product
Home>Product>Vacuum components>Center ring
CENTER-RING, MESH 24#
P/N SIZE ØA ØB C D #24 download
cart ACRM016 CR16 17 15 3.8 8 2D / 3D
cart ACRM025 CR25 26 23.5 3.8 8 2D / 3D
cart ACRM040 CR40 41 38.5 3.8 8 2D / 3D
cart ACRM050 CR50 52 50 3.8 8 2D / 3D
cart ACRM063 CR63 69.9 68 3.8 8 2D / 3D
cart ACRM080 CR80 82.8 81.2 4 8 2D / 3D
cart ACRM100 CR100 101.7 99.7 3.9 8 2D / 3D
cart ACRM125 CR125 126.9 123 3.9 8 2D / 3D
cart ACRM160 CR160 152.5 150 3.9 8 2D / 3D
cart ACRM200 CR200 212.5 210 3.9 8 2D / 3D
cart ACRM250 CR250 261 258 3.9 8 2D / 3D
cart ACRM320 CR320 316 311 5 13 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364