Product
Home>Product>Vacuum components>Elbow
ELBOW / CF(45Degree)
P/N SIZE ØA ØB D d1 d2 DIMENSION download
cart DEL13HFF CF1.33(2H-2F) 34 19.05 11.8 4.3 4.3 2D / 3D
cart DEL13HRF CF1.33(2H-2R) 34 19.05 11.8 4.3 4.3 2D / 3D
cart DEL13HRFX CF1.33(2H-1R) 34 19.05 11.8 4.3 4.3 2D / 3D
cart DEL13TFF CF1.33(2T-2F) 34 19.05 11.8 4.3 4.3 2D / 3D
cart DEL13TRF CF1.33(2T-2R) 34 19.05 11.8 4.3 4.3 2D / 3D
cart DEL13TRFX CF1.33(2T-1R) 34 19.05 11.8 4.3 4.3 2D / 3D
cart DEL13TRFZ CF1.33(1T-1H-1R) 34 19.05 11.8 4.3 4.3 2D / 3D
cart DEL21HFF CF2.125(2H-2F) 53.8 25.4 14.5 8.9 8.9 2D / 3D
cart DEL21HRF CF2.125(2H-2R) 53.8 25.4 14.5 5.9 5.9 2D / 3D
cart DEL21HRFX CF2.125(2H-1R) 53.8 25.4 14.5 8.9 5.9 2D / 3D
cart DEL21TFF CF2.125(2T-2F) 53.8 25.4 14.5 8.9 8.9 2D / 3D
cart DEL21TRF CF2.125(2T-2R) 53.8 25.4 14.5 5.9 5.9 2D / 3D
cart DEL21TRFX CF2.125(2T-1R) 53.8 25.4 14.5 8.9 5.9 2D / 3D
cart DEL21TRFZ CF2.125(1T-1H-1R) 53.8 25.4 14.5 8.9 5.9 2D / 3D
cart DEL27HFF CF2.75(2H-2F) 69.5 38.1 20.7 5.7 5.7 2D / 3D
cart DEL27HRF CF2.75(2H-2R) 69.5 38.1 20.7 5.7 5.7 2D / 3D
cart DEL27HRFX CF2.75(2H-1R) 69.5 38.1 20.7 5.7 5.7 2D / 3D
cart DEL27TFF CF2.75(2T-2F) 69.5 38.1 20.7 5.7 5.7 2D / 3D
cart DEL27TRF CF2.75(2T-2R) 69.5 38.1 20.7 5.7 5.7 2D / 3D
cart DEL27TRFX CF2.75(2T-1R) 69.5 38.1 20.7 5.7 5.7 2D / 3D
cart DEL27TRFZ CF2.75(1T-1H-1R) 69.5 38.1 20.7 5.7 5.7 2D / 3D
cart DEL33HFF CF3.375(2H-2F) 86 50.8 24.9 8 8 2D / 3D
cart DEL33HRF CF3.375(2H-2R) 86 50.8 24.9 7.5 7.5 2D / 3D
cart DEL33HRFX CF3.375(2H-1R) 86 50.8 24.9 8 7.5 2D / 3D
cart DEL33TFF CF3.375(2T-2F) 86 50.8 24.9 8 8 2D / 3D
cart DEL33TRF CF3.375(2T-2R) 86 50.8 24.9 7.5 7.5 2D / 3D
cart DEL33TRFX CF3.375(2T-1R) 86 50.8 24.9 8 7.5 2D / 3D
cart DEL33TRFZ CF3.375(1T-1H-1R) 86 50.8 24.9 8 7.5 2D / 3D
cart DEL45HFF CF4.5(2H-2F) 113.5 63.5 32.7 9.5 9.5 2D / 3D
cart DEL45HRF CF4.5(2H-2R) 113.5 63.5 32.7 10.7 10.7 2D / 3D
cart DEL45HRFX CF4.5(2H-1R) 113.5 63.5 32.7 9.5 10.7 2D / 3D
cart DEL45TFF CF4.5(2T-2F) 113.5 63.5 32.7 9.5 9.5 2D / 3D
cart DEL45TRF CF4.5(2T-2R) 113.5 63.5 32.7 10.7 10.7 2D / 3D
cart DEL45TRFX CF4.5(2T-1R) 113.5 63.5 32.7 9.5 10.7 2D / 3D
cart DEL45TRFZ CF4.5(1T-1H-1R) 113.5 63.5 32.7 9.5 10.7 2D / 3D
cart DEL06HFF CF6(2H-2F) 152 101.6 53.8 10 10 2D / 3D
cart DEL06HRF CF6(2H-2R) 152 101.6 53.8 11.3 11.3 2D / 3D
cart DEL06HRFX CF6(2H-1R) 152 101.6 53.8 10 11.3 2D / 3D
cart DEL06TFF CF6(2T-2F) 152 101.6 53.8 10 10 2D / 3D
cart DEL06TRF CF6(2T-2R) 152 101.6 53.8 11.3 11.3 2D / 3D
cart DEL06TRFX CF6(2T-1R) 152 101.6 53.8 10 11.3 2D / 3D
cart DEL06TRFZ CF6(1T-1H-1R) 152 101.6 53.8 10 11.3 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364