HEADQUATER & MANUFACTURING

HEADQUATER

I-SAN Co., Ltd

#2097-11, jeongwang-dong, Shiheung-si,

Kyounggi-do, Republic of Korea

Tel : 82-31-498-4360

Fax :82-31-498-4364

Email : Sales@i-san.co.kr

MANUFACTURING #1

I-SAN Co., Ltd

#2097-11, jeongwang-dong, Shiheung-si,

Kyounggi-do, Republic of Korea

Tel : 82-31-498-4360(EXT.212)

Fax :82-31-498-4364

MANUFACTURING #2

#164 7 Beon-gil 57,

Neungheo dae-ro, Nam dong-gu, Incheon

Republic of Korea

Tel : 82-32-837-5095

Fax :82-31-498-4364

회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364